ادبیات ما باید اصلاح شود

عبارت اسلام کثیف بارها و بارها در مقالات شما به کار رفته است.از اینکه کثیف بودن به اسلام ربطی ندارد می گذریم .فرض می کنیم به جای این عبارت از اسلام جنایتکار استفاده می کردیم. این طور بهتر بود چون آنوقت می توانستیم استدلال کنیم که اسلام سنگسار و اعدام و شکنجه می کند.پس جنایتکار است.ولی حالا دهانمان بسته است چون اسلام ظرف یا لباس نیست! پس نمی تواند کثیف باشد. اما اگر عبارت اسلام جنایت کار را هم به تنهایی و بدون ذکر دلیلی که درست پشت سر آن می آید ذکر می کردیم به بی راهه رفته بودیم.با تمام احترامی که برای همه شما فائلم باید بگویم استفاده از این عبارات شرط عقل نیست!لزومی ندارد برای اینکه ثابت کنید رادیکال هستید هر چه از دهانتان در می آید بگوییددقیقا می توانم تصور کنم در حال حاضر چه پاسخی در سر دارید.اینکه اسلام مکتب است نه شخص.اما قسم به اهداف مقدستان این کار شما از هزار فوحش برای مردم بدتر است.شما انسان های روشن فکری هستید یا لااقل ادعا دارید هستید.درست نیست مردم را از خود برانید.شما باید ثابت کید اسلام غلط است و باعث جنایات متعددی شده و از این راه قداست تصنعی اسلام را بشکنید.این یک واقعیت است که انسان های مسلمان یا به ظاهر مسلمان زیادی در ایران وجود دارند این بستگی به ما دارد که به وسیله بخش انسانی آنها بخش اسلامی آنها را محکوم کنیم. یا اینکه با فوحش و ناسزا بخش اسلامی آنها را تحریک کنیم و باعث جبهه گیری آنها شویم.در پایان لازم است ذکر کنم شوخی های مبتذلی که در مقاله من از اکس مسلم روی گردانم با اسلام شده(ازجمله خوابیدن زن در مسجد و ختنه شدن مرد)فقط باعث تشنج خواهد شد.ایشان آمده ابرویش را درست کند زده چشم اش را در آورده!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: