انتر ناسیونالیسم به معنای غربیزه شدن نیست

گفتید منشا سوسیالیسم غربی است .من پا را فراتر می گذارم واین سوال را مطرح می کنم :مگر تمدن غرب خودش را روی شانه تمدن شرق نساخت؟پس سوسیالیسم محصول غرب نیست محصول تمدن بشری است گفتید من متعلق به تمدن حال حاضرم و درنتیجه محصول کارخانه غرب. جوابم منفی است من محصول بشریتم نه تنها بخشی از آن به نام غرب! یک مثال ساده بزنم اگر فردا شما پیروز شوید آیا حق دارید بگویید کمونیسم کارگری شرقی است چون منصور حکمت شرقی بود و کاری کرد که مارکس نتوانست بکند! اما در مورد زبان با تو موافقم زبان به خودی خود بی ارزش است .مفهوم به آن ارزش می دهد اما یک سوال از شما دارم.چرا نرفتید برای مردم نیجریه حزب بزنید مگر غیر از این است که مردم ایران حرف شما را بهتر می فهمند؟من می گویم به جای معذرت می خوام نگویید: ساری به جای تجربه پذیرنگویید:پراتیک پذیر! تا مردم حرف شما رابفهمند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: