شورا ها

در پاسخ نامه ام از شوراها  گفتید طرزعمل این شورا ها چگونه است .برای مثال در یک کارخانه مدیر به وسیله انتخابات معین می شود و معاون با انتساب مدیرمشخص می شود؟ در اینصورت چاپلوسی برای کسب منصب همچنان باقی است.اما اگر همه منسب ها توسط انتخابات نسب شوند هم خود برگزاری انتخابات موجبات ایجاد بروکراسی را فراهم می کند!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: